GDPR

Privacyverklaring

 

Azerty Computer verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Ludwig Fockenoy, Azerty Computer, Nazarethsesteenweg 18b, 9770 Kruisem, gsm 0475688577 , email: info@azertycomputer.be.

Verwerkingsdoeleinden

Azerty Computer verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(a) toestemming,   –> klik hier om u in te schrijven in onze nieuwsbrief

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,

(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen,

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Dit kan eenvoudig weg door een email te sturen naar info@azertycomputer.be, met de vermelding ‘uitschrijving nieuwsbrief’ of ‘uitschrijving mailings’.

Overmaken aan derden

Aangezien dit enkel voor intern gebruik is, zal Azerty Computer geen bijgehouden persoonsgegevens doorverkopen aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@azertycomputer.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Bij iedere ontvangen mailing is er een uitschrijving (OPT-OUT) voorzien waarbij de klant zich kan uitschrijven.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).


Scroll to Top